NNI AS  
Naturforskning

Naturforskning
Norsk naturforvaltning har et stort behov for ny kunnskap knyttet til en rekke temaområder. Hensyn til biologisk mangfold og naturressurser krever detaljert kunnskap på mange felt. Med Norges mangfoldige natur og rike plante- og dyreliv som påvirkes av en lang rekke menneskelige aktiviteter og ulike inngrep, er kunnskapsbehovet stort.

NNI sin profil er å kunne bidra med kunnskapsbygging innen en del tema. Forskning tar ofte lang tid og krever mye ressurser. Vi har siden oppstarten i 1995 satt i gang flere prosjekter knyttet til spørsmål om hvordan ulike inngrep påvirker arter og økosystemer. I tillegg har vi prioritert bevaringsbiologi med fokus på flere Rødlistearter. Finansiering av prosjektene har så langt kommet fra sentral norsk naturforvaltning - eks. DN og NVE, men også fra bransjehold, eks. Statens vegvesen og EBL (tidligere EnFO).

Et viktig aspekt ved våre forskningsprosjekter er at de bidrar til å øke vår egen faglige kompetanse - slik at vi også blir i stand til bedre å kunne løse andre praktiske og mer anvendte oppgaver knyttet til plan og miljø, konsekvensutredninger - KU, naturinformasjon og natur-guiding.

NNI sine forskningsprosjekter vil bli nærmere omtalt på denne side - ta derfor turen tilbake etter hvert.

 

 

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::