NNI AS  
Marin økologi

Marin økologi
Norge har store marine økosystemer, de åpne hav fra Barentshavet i nord, via Norskehavet, Nordsjøen og Skagerak i sør, til en svært lang kystlinje med en samlet strandlinje på 82000 km. Marine økosystem er derfor et av landets aller viktigste økosystem med en stor variasjon i naturtyper og lokalt naturmangfold.

NNI har lenge arbeidet med en viktig gruppe av toppredatorer i de marine økosystemer , sjøfuglene, men fra 2010 av har vi utvidet med mer fagkompetanse på dyre- og algesamfunn i kystsonen. Vi gjennomfører derfor nå utredninger og mer feltbaserte prosjekter knyttet til problemfelt som:

 • Kartlegging i marine miljøer

  Kartlegging av marint biomangfold i kystsonen - naturtyper, samfunn og arter.

 • Marin overvåking

  Marin overvåking av marine samfunn i strandsonen ned til 20 m dyp.

 • Miljøtilstand

  Klassifisering og vurdering av miljøtilstand i marint miljø vha bioindikatorer, blant vha standardiserte metoder knyttet til Vanndirektivets arbeidsfelt.

 • Konsekvensutredning

  Konsekvensutredning og inngrepsanalyser knyttet til nye inngrep i marine miljøer, spesielt i strandsonen


 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::