NNI AS  
Landøkologi

Landøkologi
Norges landareal på over 330.000 km2 er særpreget av sin store variasjon når det gjelder naturtyper og økosystem, plante- og dyrearter. Skog og fjellnatur dekker størst areal (42 og 30%), mens myr og kulturmark kommer deretter når det gjelder arealomfang.

NNI har lenge arbeidet med faglige problemstillinger knyttet til landjordas økosystemer, både forskning, ulike forvaltningsrelaterte tema og ikke minst en lang rekke natur- og miljøfaglige utredninger relatert til nye utbygginger (se Plan & miljø).  Vi gjennomfører en lang rekke FoU knyttet til det terrestre miljøet:

 • Kartlegging av biologisk mangfold i skog og mark

  Vi kartlegger naturtyper og artsmangfold i hele spekteret av landmiljøet, både planter og dyr i de fleste artsgrupper. DN Håndbok 13 Kartlegging av naturtyper har stått sentralt det siste 10-året. Stikkord: Naturtyper, vegetasjonstyper, planter, virvelløse dyr, amfibier, reptiler, fugler og pattedyr.

 • Overvåking av økosystemer på land

  NNI gjennomfører overvåking av natur- og biomangfoldet i hele spekteret av landøkosystemer, både i oppdrag og i egen regi 
  ("Long term ecological studies"). Flere av våre pågående
  overvåkings og langtidsstudier dekker tidsperioder på over 30 år.

 • Konsekvensutredning av nye inngrep

  Vi har gjennomført en lang rekke konsekvensutredninger der hovedfokus har vært ulike naturtyper i landmiljøet.

 • Forvaltning og skjøtsel

  Med basis i stor kunnskapsbredde om ulike naturtyper tar vi oppdrag knyttet til skjøtsel og forvaltning av viktige områder for naturmangfoldet, også i vernede områder.

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::