NNI AS  
Kompetanse

Kompetanse
NNI's grunnleggende kompetanse er basert på våre medarbeidere sin fagutdannelse fra universitet og høyskoler. Høsten 2012 er vi 4 fagbiologer og en HIB-realfagkandidat (biologi og IT) som til sammen representer mange og vide fagfelt.

I tillegg til vår formelle fagkompetanse har vi lang erfaring fra forskning og utredning, blant annet har vi samlet et grunnlag med over 25 år i forsker- og underviserstillinger ved Univ. i Bergen, der vi løste en lang rekke oppgaver og utførte mange prosjekter. Fra formell oppstart i 1995 har NNI utført over 250 ulike oppdrag innen ulike sektorer, så vårt samlende erfaringsgrunnlag er stort.

I tillegg til spisskompetanse innen enkelte fagfelt har NNI mye praktisk erfaring fra prosjektledelse i større, tverrfaglige prosjekter. Denne type oppgaver løser vi ofte i fellesskap med våre samarbeidspartnere fra andre fagmiljøer.

NNI har som grunnfilosofi at skal vi fungere som gode rådgivere, konsulenter og oppgaveløsere for våre kunder. Vi vektlegger også hele tiden en målrettet, faglig oppdatering som grunnlag i vår faglige utvikling. Et virkemiddel i denne sammenheng er at vi gjennomfører fagspesifikke forskningsprosjekter som har som mål å produsere ny naturfaglig kunnskap. Vi deltar hyppig på temabaserte konferanser, seminarer og i faglige workshops og bruker en god del tid på å oppdatere oss på ny forskning innen aktuelle arbeidsfelt.

NNI fokuserer derfor omfattende naturkunnskap, bred fagkompetanse og lang erfaring som grunnlag for å løse nye oppdrag. Aktuelle arbeidsfelt finnes i både hovedmeny og i vår fokus FoU i ulike økosystem og naturtyper.

 

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::