NNI AS  
Ferskvannsøkologi

Ferskvannsøkologi
Vann er et sentralt tema i Norge, ressursmessig og utfordringer knyttet til bruk og forvaltning av vann og vassdrag. Store nedbørsmengder og stor variasjon i naturgeografi og naturtyper har gjort Norge til et Vannland. Et rikt biomangfold knyttet til ferskvann er derfor et av karaktertrekkene ved Norges natur.

NNI har lenge arbeidet med faglige problemstillinger knyttet til ferskvannets økosystemer, både forskning og forvaltningsrelaterte tema.

 • Kartlegging i biologisk mangfold i ferskvann

  Vi kartlegger biologisk mangfold i ferskvann, både i rennende vann og i vann og innsjøer, for eksempel i forhold til prioriteringer gitt i DN Håndbok 19 Kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann. Stikkord:
  Naturtyper, planter, virvelløse dyr, amfibier, vannfugler, pattedyr.

 • Overvåking av ferskvannsystemer

  Klassifisering og vurdering av miljøtilstand i ferskvannmiljøer vha bioindikatorer, blant vha standardiserte metoder knyttet til Vanndirektivets arbeidsfelt.

 • Konsekvensutredning av nye inngrep i ferskvann

  VI har gjennomført en rekke konsekvensutredninger som også omhandler ferskvannsmiljøet. Fra 2010 av har vi utvidet vårt kompetansefelt med sterk kompetanse på virvelløse dyr i ferskvann (spesielt bunndyr - akvatiske insekter).

 • Ferskvann og forvaltning

  Vi har stor erfaring med en rekke forvaltningstema knyttet til norske vann og vassdrag, aktuelle stikkord er Verneplan, for vassdrag, Samla Plan, VVV-prosjektet, forvaltningsplaner, småkraftutredninger og anvendt forskning knyttet til tiltak i vassdrag, inngrep i vassdrag (se egen seksjon på NNI-webben), virkninger av fremmende arter i ferskvann.

 

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::