NNI AS  
NNI Analyse

Analyse av biodata
Vi har god kompetanse og erfaring knyttet til analyse og tolking av biologiske data. NNI tar derfor spesifikke oppdrag knyttet til analyse av eksisterende biologiske data. Aktuelle datasett for analyse er:

  • Analyse av populasjonsdata, for eksempel hjortedyr

  • Statistiske analyser av biodata

  • Trendanalyser

  • Levedyktighet i små populasjoner

  • Analyse av biodata for vurdering og klassifisering av miljøstatus i ferskvann og saltvann, jfr. veiledende metodikk knyttet til Vanndirektivet og vannforskriften

I tilknytning til gjennomførte analyser leverer vi fagrapport med tilhørende evaluering og fagspesifikke vurderinger av aktuelle problemstillinger


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::